โรงเรียนบ้านโคก หมู่ 6 บ.โคก ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
boonchoo2502@hotmail.com